Przejdź do treści

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Art. 1. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: https://www.ilonawarchol.pl/zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest:
  HEALTHILO Ilona Warchoł
  Sikorskiego 38/3
  Głogów 67-200
  NIP: 6931690406

zwany dalej „Usługodawcą”).

 1. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
 • poczty e-mail: kontakt@ilonawarchol.pl
 • telefonicznie: 693 444 824
 1. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 04.2024 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 
 

Art. 2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: bloga autorskiego w tematyce fitness oraz sklepu internetowego.
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne:
 • w ramach sklepu internetowego: sprzedaż treści cyfrowych w postaci autorskich publikacji Usługodawcy; sprzedaż czasowego i odnawialnego dostępu do treści cyfrowych Usługodawcy;
 • założenie konta użytkownika;
 • subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
 • publikacji komentarzy;
 1. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.
 
 

Art. 3. Warunki techniczne do korzystania z usług

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
 • urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
 • przeglądarkę internetową,
 • pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
 • adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie lub zapisania się na newsletter.
 1. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.
 

Art. 4 Sklep internetowy

 1. [Składanie zamówień]:
 • Składanie zamówień możliwe jest wyłącznie po założeniu konta użytkownika.
 • Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
 • Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 3 dni, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje.
 • Zamówienia na poszczególne publikacje Usługodawcy są realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
 • Usługodawca realizuje zamówienie poprzez udostępnienie zakupionej publikacji na koncie użytkownika.
 • Dostęp do publikacji na koncie może być ograniczony czasowo w ramach sprzedawanych przez Usługodawcę subskrypcji.

[Komentarz: przygotowując sobie system sprzedażowy, proszę pamiętać o tym, aby użytkownikom-konsumentom przekazywać w wyraźny sposób informację o wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.]

 1. [Strefa premium]:
 • Usługodawca oferuje użytkownikom dostęp do strefy premium w dwóch opcjach okresowej subskrypcji: odnawialnej i nieodnawialnej.
 • Subskrypcja odnawialna dostępna jest w okresach: miesięcznym lub kwartalnym. Subskrypcja odnawia się po upływie wybranego okresu, chyba że przed upływem tego okresu zrezygnujesz z subskrypcji.
 • Subskrypcja nieodnawialna dostępna w opcji półrocznej lub rocznej.
 • Niezależnie od opcji opłata za dostęp do strefy premium pobierana jest z góry. Wysokość opłaty uzależniona jest od wybranego okresu subskrypcji.
 • Płatność subskrypcji odnawialnej następuje w sposób automatyczny, poprzez obciążenie karty płatniczej użytkownika określoną w zamówieniu kwotą.
 • W przypadku subskrypcji nieodnawialnej użytkownik uiszcza określoną w zamówieniu kwotę przelewem bankowym.
 • Dostęp do strefy premium dostępny jest jedynie po założeniu konta użytkownika.
 1. [Dokonywanie płatności]
 • Usługodawca umożliwia zapłatę: za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub
 • Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
 1. [Dostawa/Odbiór towaru]
 • Usługodawca sprzedaje treści cyfrowe zapisane w popularnych formatach.
 • Zakupione treści są udostępniane każdemu użytkownikowi na jego indywidualnym koncie użytkownika.
 • W przypadku problemów z otrzymaną publikacją (np. plik nie otwiera się) należy skontaktować się z Usługodawcą.
 1. [Pozostałe informacje]
 • W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a) podałeś nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionej publikacji (b) nie opłaciłeś zamówienia w terminie.
 
 

Art. 5 Prawa konsumenta

 1. Postanowienia art. 5 –7 poniżej, mają zastosowanie względem konsumentów oraz podmiotów korzystających z uprawnień konsumentów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Usługodawca względem osób i podmiotów innych niż w ust. 1 powyżej, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z praw przysługujących konsumentom, skorzystać może także osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Podstawą prawną uprawnień konsumenckich jest ustawa o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
 

Art. 6 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu towarów lub usług jako konsument, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Uwaga! prawo do odstąpienia od umowy nie będzie Ci przysługiwać w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązany jesteś do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Możesz skorzystać z znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy jak wyślesz nam wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym towarze lub usłudze z oświadczeniem, iż odstępujesz od umowy.
 3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślesz nam maila lub pismo.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z tego powodu my zobowiązani jesteśmy zwrócić na Twoją rzecz poniesione przez Ciebie płatności, a Ty zobowiązany jesteś do zwrotu zakupionych towarów.
 5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty przesyłki (o ile takie poniosłeś) z zastrzeżeniem, że zwracamy koszty przesyłki do wysokości najtańszej oferowanej przez nas opcji dostawy towarów. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.
 6. Płatność może zostać przez nas wstrzymana do czasu otrzymania od Ciebie towarów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania. Twoje płatności zwrócimy Ci przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że zażądasz, abyśmy zwrócili Ci Twoje środki w inny sposób.
 7. Towary powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Poniesione przez Ciebie bezpośrednie Koszty zwrotnego odesłania towarów nie zostaną przez nas zwrócone.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na tobie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i ich funkcjonowania.
 

Art. 7 Uprawnienia konsumenta w związku z brakiem zgodności z umową

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 5. Domniemania określone w ust. 3 i 4 nie będą miały zastosowania, jeżeli:
 6. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
 7. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 8. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową:
 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 10. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 11. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 12. Konsumentowi przysługuje także prawo złożenia Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, w sytuacji wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
 13. Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
 14. Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 1. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa naprawy lub wymiany towaru,
 2. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową:
 5. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 6. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 7. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 8. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 9. Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową,
 • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,
 1. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do doprowadzenia do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową,
 2. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 
 

Art. 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje każdej osobie korzystającej ze Strony, a w szczególności osobom dokonującym zakupów na Stronie lub korzystającym z usług świadczonych poprzez Stronę.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług możecie kierować na adres: kontakt@ilonawarchol.pl
 3. W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności z umową lub roszczeń gwarancyjnych zobowiązany jesteś podać:
 4. dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
 5. dane dotyczące umowy lub towaru (treści cyfrowej i usługi cyfrowej), tak abyśmy mogli zidentyfikować transakcję,
 6. powód reklamacji, a w przypadku gdy powołujesz się na wady fizyczne towaru, także dokumentację fotograficzną wad,
 7. Twoje żądania
 8. W przypadku reklamacji dotyczących innych spraw, niż wadliwy towar/usługa zobowiązany jesteś podać:
 1. dane kontaktowe – imię, nazwisko oraz adres e-mail,
 2. opis powodów reklamacji, 
 3. Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 1. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca dokonuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Postanowienia szczególne względem konsumentów:
 3. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
 4. Konsument udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 5. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Usługodawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 7. Usługodawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 8. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 9. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 

Art. 9 Konto użytkownika

 1. Użytkownik może założyć na Stronie swoje konto. Jest to usługa darmowa.
 2. Posiadanie aktywnego konta jest warunkiem dokonywania zakupów na Stronie.
 3. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz.
 4. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz hasła. Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności.
 5. Konto może zostać w każdym czasie usunięte przez samego użytkownika.
 
 

Art. 10 Newsletter

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowejlub kontaktując się z Usługodawcą.
 
 

Art. 11 [Komentarze]

 1. Na Stronie możesz publikować komentarze.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.
 
 

Art. 12 Rozwiązywanie sporów

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 
 

Art. 13 Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.ilonawarchol.pl/polityka-prywatnosci/
 
 

 

Art. 14 [Wzór formularza odstąpienia od umowy]

wzór oświadczenia:

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane.
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.